Belangrijk bericht voor examenleerlingen


Klik hier om de instructie leerlingen t.b.v. centraal examen 2018 te bekijken.

Examenblad

Op examenblad.nl is een overzicht geplaatst t.a.v. welke hulpmiddelen toegestaan zijn bij het Centraal Schriftelijk Examen. Zie hieronder:

3 Toegestane hulpmiddelen

3.1 Regeling toegestane hulpmiddelen

De toegestane hulpmiddelen bij het centraal examen 2018 zijn geregeld in de ‘Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens VO 2018’.

De Regeling heeft voor de hulpmiddelen bij het centraal examen de volgende specifieke bijlagen:

bijlage 1A: hulpmiddelen centraal examen vmbo 2018

bijlage 1B: hulpmiddelen centraal examen havo en vwo 2018

bijlage 2: hulpmiddelen kandidaten met een beperking 2018

3.2 Spellingcontrole

De regels rondom spellingcontrole zijn niet gewijzigd t.o.v. 2017. Dat betekent dat spellingcontrole zonder meer mag worden gebruikt bij centrale examens waarbij de spelling niet wordt beoordeeld. Als de computer als schrijfgerei wordt ingezet bij de centrale examens Nederlands vmbo-bb papier, vmbo-kb papier, vmbo-gl/tl, havo en vwo dient de spellingcontrole bij niet-dyslectische kandidaten uitgeschakeld te zijn. Aan kandidaten met een deskundigenverklaring omtrent dyslexie volgens artikel 55 van het Eindexamenbesluit VO, mag het gebruik van spellingcontrole wel worden toegestaan.