Medezeggenschapsraad


De Medezeggenschapsraad (MR) is hét orgaan dat op elke school, dus ook Ons Grotius, meedenkt en óók meebeslist over alle belangrijke zaken binnen Onze School.
De MR van Ons Grotius bestaat uit 12 leden. Zij zijn gekozen.

De WMS (Wet Medezeggenschap op Scholen) schrijft voor dat ook Onze MR drie afdelingen heeft, die samen besluiten nemen.
De MR heeft bij sommige zaken adviesrecht en bij andere onderwerpen instemmingsrecht.

De drie afdelingen binnen Onze MR zijn:

  • Personeelsgeleding (6 leden) →gekozen door het personeel van Ons Grotius
  • Oudergeleding (3 leden) → gekozen door de ouders van leerlingen van Ons Grotius.
  • Leerlinggeleding (3 leden) → gekozen door de leerlingen van Ons Grotius.

Naast de MR-Grotius is er ook een GMR-LVO.
LVO is de onderwijskoepel van ruim 20 scholen voor VO in Limburg.
Ons Grotius is één van de 5 scholen van LVO in het Cluster Parkstad.

In de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad-LVO (GMR-LVO) komen vertegenwoordigers van alle LVO scholen elke 4 weken in Sittard bij elkaar om mee te denken en te beslissen over zaken die LVO als geheel aangaan.

Momenteel zijn de volgende personen lid van Onze MR:

Personeelsgeleding:
Dhr. J. Essers (voorzitter MR en lid GMR-LVO)
Mevr. J. Wolters (vice voorzitter en secretaris a.i.)
Mevr. S. Mulders
Dhr. M. Nelissen
Dhr. L. Kruijntjens
Dhr. M. van Gilse

Oudergeleding:
Mevr. M. Aalders (ook lid GMR-LVO)
Dhr. R. Bloemen
Dhr. K. Otte

Leerlinggeleding:
Mevr. M. Coumans
Dhr. J. Linnartz
Dhr. C. Moberts

Downloads

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014